ساعت دیواری تبلیغاتی یکی از روش های تبلیغاتی است که برای تبلیغات نسبت به دیگر هدایای تبلیغاتی در زمینه فروش و کاربرد موثرتر است.

ساعت تبلیغاتی برعکس دیگر روش های تبلیغ با یک بار هزینه کردن، می تواند در مدت زمان طولانی نام و نشان برند تولید یا خدمات شما را در معرض دید مشتریان قرار میدهد و متناسب با کیفیت ساعت ماندگارترین و با دوام ترین هدیه تبلیغاتی برای شما میباشد. ساعت دیواری توسط افراد مختلف به خصوص در اماکن عمومی دیده می شود.

اگر ساعت دیواری جذاب باشد و نام و نشان برند طوری در ساعت حک شده باشد که در ذهن بیننده ماندگار شود، دیده شدن در طول روز به راحتی برند را در ذهن بیننده همیشگی میکند. اگر برای کسب و کار خود به دنبال روش پر بازده تبلیغ هستید، قطعا ساعت های تبلیغاتی دیواری یکی از روش های تبلیغاتی میباشد.

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6427

654,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6101

577,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5124

407,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5117

396,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5166C2

319,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5166N

297,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5137

297,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5199LN

287,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5166

275,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5139

273,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5212

264,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5179

228,800 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5178

228,800 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5186LN

225,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5176

218,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5180

218,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6211

215,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5174

209,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5175

206,800 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5173

201,300 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5138QN

195,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5186

192,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5119

176,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5138Q

172,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5111C

165,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5111

165,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5118

165,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5169

159,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5181

154,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5138

138,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5131

137,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5167

130,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5167C

126,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5164

126,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5177N

125,400 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5185

121,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5184

121,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194V

114,400 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194W

114,400 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5123A

108,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194S

108,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5194B

107,800 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5177

106,700 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5158

105,600 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5195D

104,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5195A

104,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5192

104,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5191

103,400 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194A

102,300 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5126

99,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5198

99,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157L

93,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5123B

93,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5140

90,200 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5161

90,200 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157U

88,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157Q

88,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157T

88,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157R

88,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157S

88,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5157W

88,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157N

88,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157V

88,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5133

84,700 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5183

79,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5130

79,200 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157

71,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5158E

69,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5156

50,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5163D

36,800 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157E

35,700 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5129

33,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5136A

32,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157D

31,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5154B

28,800 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری 6431

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری 6426

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری 6060

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری 6415

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری 5311

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری 5135

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5196N

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5196

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5155

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5163B

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5163A

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5134

ساعت یک هدیه تبلیغاتی ماندگار

مهم ترین کاری که ساعت دیواری انجام می دهد نشان دادن زمان است اما این تنها کاربد ساعت های دیواری نیست. ساعت های دیواری مانند تابلو هایی چشم نواز روی دیواری نصب میشود، البته با فرق این که تابلو هایی هستند ضروری برای هر خانه و هر فضایی که باید مناسب با آن فضا انتخاب شوند. زیبایی هم که در ساعت های دیواری از نظر تکنیکی و مهندسی و هم از لحاظ طراحی دکوراسیون به کار رفته است، هستند. نکته بسیار مهم انتخاب صحیح ساعت دیواری است که می تواند نگاه بیننده را به خود خیره کند و تا حد زیادی زیبایی فضا را افزایش دهد.

اهمیت ساعت تبلیغاتی

همان طور که گفتیم پر بازدید ترین نوع هدیه تبلیغاتی، ساعت است. قطعا در طول روز ساعت یا ساعت های دیواری تبلیغاتی را در اطراف خود دیده ایم. تبلیغات در متن و حاشیه ساعت های دیواری به چشم می خورد و ساعت های دیواری تبلیغاتی در ابعاد و اندازه های متفاوت برای تبلیغ به صورت فراگیری در همه جا وجود دارند.
اکثرصفحه ساعت های تبلیغاتی دیواری کاملا سفید هستند و با رنگ های تیره نام و نشان برند بر روی آن چاپ می شود. طرح ساعت متناسب با سلیقه مشتری میبلشد و به تعداد زیادی طرح های جذاب و مشتری پسند هم در مجموعه جوپنزا وجود دارد . قابلیت چاپ های چند رنگ تفکیکی به همراه چاپ های رنگی افست از ویژگی ساعت های تبلیغاتی دیواری است.

جنس بدنه ساعت های دیواری از چیست

پلاستیک، چوب، فلز و حتی ترکیبی از سه نوع می باشد. کیفیت بالای موتور ساعت دیواری‌های مجموعه جوپنزا دوام و ماندگاری این هدیه تبلیعانی را بالا برده است.

مزایای استفاده از هدیه تبلیغاتی و ساعت دیواری

ارائه ساعت در مقایسه با دیگر روش‌ها، مانند تبلیغ در بیلبوردهای شهری هزینه کمتری دارد، اما نتیجه به احتمال زیاد خیلی قابل قبول میباشد. استفاده از هدایای تبلیغاتی مزایای زیادی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به شناساندن برند، دسترسی به محدوده نفوذ گسترده با صرف هزینه کم، جایگزینی به جای کارت تبلیغاتی، همواره در معرض دید مشتری قرار گرفتن و توان بازاریابی قدرتمند هم از دیگر مزایای استفاده از هدایای تبلیغاتی است.

انتخاب مناسب هدیه در جذب مشتری چقدر اهمیت دارد

وقتی حرف از تبلیغ ارزان می‌شود، بسیاری از افراد پخش تراکت به ذهن‌ شان می‌رسد. ممکن است چاپ تراکت هزینه کمتری نسبت به هدیه تبلیغاتی داشته باشد، اما ضعف‌ هایی هم دارد.
بسیاری از مردم در خوش بینانه‌ ترین حالت پس از دریافت تراکت، آن را به نزدیک‌ترین سطل زباله می‌ اندازند؛ دیگران هم چند قدم آن طرف‌ تر، تراکت‌ ها را دور میریزنر و در پایان، هزینه‌ای که شما برای تبلیغ پرداخت می‌ کنید، به جوب انداخته شده است.
اما هدیه‌ های تبلیغاتی که در زندگی روزمره کاربرد دارد، می‌تواند گزینه مناسبی برای تبلیغ شرکت شما و انتقال پیام کسب و کارتان به مردم باشد. هدیه‌ ای که کاربرد و کیفیت خوبی داشته باشد، نشان‌ دهنده کلاس کاری شما و اعتبار شرکت‌ شما است. پس باید در انتخاب نوع هدیه و حتی طرح آن کمی دقت کرد.

ساعت های سفارشی یا اختصاصی چه خصوصیاتی دارند

طراحان شرکت جوپنزا حرفه خاصی در ساخت انواع ساعت های تبلیغاتی به خصوص ساعت های دیواری دارند. شما می توانید با ارائه نام و نشان تولیدات خود ساعت دیواری را به صورت سفارشی با کیفیت بالا و قیمت قابل قبول داشته باشید.
ساعت دیواری تبلیغاتی به دلیل قرار گرفتن بر روی دیوار در واقع یک نوع تابلوی تبلیغاتی به شمار میرود، مدل های ساعت دیواری در شکل های مختلفی مانند مثلثی و چهار ضلعی و گرد به صورت تمام شیشه ای یا قاب دار در بازار ارائه میشود، ساعت های دیواری قابلیت انواع چاپ دیجیتال در داخل صفحه ساعت را دارند، یعنی شما کل صفحه داخل یک ساعت را میتوانید با طرح یا لوگوی خاصی برای خود طراحی کنید.

ساعت‌ دیواری تبلیغاتی

ساعت به معنی زمان است. همه ما با زمان سرو کار داریم و مطابق با زمانی که در اختیار داریم برنامه ریزی می کنیم، برای همین دادن یک هدیه تبلیغاتی مانند ساعت تبلیغاتی می تواند بسیار تاثیر گذار باشد پس به این نتیجه میرسیم که چاپ و طرحی  عکس روی ساعت دیواری و تبلیغ ساعت دیواری یکی از بهترین شیوه تبلیغات برای برند و لوگوی شرکت ها می باشد. یک ساعت تبلیغاتی می تواند در تبلیغات برند ما بسیار مفید و موثر باشد زیرا در هر خانه و فروشگاه و مغازه و آموزشگاهی در هر مکان حتما یک ساعت دیواری وجود دارد و هدیه دادن یک ساعت تبلیغاتی دیواری می تواند همیشه به عنوان یک تابلوی تبلیغاتی جلوی دید مخاطبتان شما باشد و با ثبت برند خود بر روی ساعت تبلیغاتی میتوانید در ذهن مخاطبان خود ماندگار شوید.

نکات مهم در تبلیغات با ساعت

ساعت به عنوان یک هدیه بسیار کاربردی معرفی میشود. ساعت های تبلیغاتی در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید و به بازار ارائه میشوند و برای تبلیغات بر روی این کالاها میتوان از بخش های صفحه اصلی ساعت و یا در صورت نیاز از قسمت های بدنه ساعت دیواری استفاده کرد. صفحه ساعت به صورت کاملا سفید و بدون چاپ می باشد که به سلیقه مشتری طراحی می شود و قابلیت چاپ های چند رنگ و یا رنگی افست را دارد. موتور ساعت در سه نوع مختلف چپ گرد و راست گرد و روان گرد قابل تولید و ارائه میباشد.

چاپ ساعت دیواری

ساعت‌ ها را می توان یکی از هدایای تبلیغاتی با ارزش و پر کاربرد حساب کرد. ساعت دیواری ارزان تبلیغاتی از موتور های چینی و ساعت دیواریبا کیفیت از موتور های تایوان و چین ساخته شده اند. چاپ روی ساعت دیوار یبیشتر بصورت چاپ دیجیتال روی ساعت تبلیغاتی و چاپ سیلک اسکرین روی ساعت دیواری انجام می گیرد. قیمت ساعت‌ های دیواری در بازار نسبت به موتور ساعت ارزان تبلیغاتی دیواری و کیفیت چاپ روی ساعت دیواری و شرکت سازنده ساعت تبلیغاتی دیواری فرق میکند.

چاپ سیلک بر روی ساعت تبلیغاتی چه موقع و چگونه صورت میگیرد

در چاپ سیلک معمولا رنگ ها به صورت جدا برروی ساعت چاپ می شود از این چاپ معمولا در مواردی که مشتری بخواهد تک نوشته و یا لوگوی خود را برروی ساعت چاپ کند استفاده میکنند.
در چاپ سیلک به ازای هر رنگ یک شابلون لازم است.

ساعت‌ها جز اولین هدایای تبلیغاتی

 همه شرکت‌ ها مجبور هستند برای ماندن در بازار، با یکدیگر در رقابت کنند و هر کسی در زمینه تبلیغات موفق باشد، بازی را برده است. تبلیغات، برگ برنده شرکت‌ ها برای توسعه و رونق کسب و کارشان در این بازی است. تبلیغات در دنیای امروزی، شکل های مختلفی دارد و طیف گسترده‌ ای از فعالیت‌ ها را شامل می‌ شود. یکی از روش‌ های قدیمی و البته موثر تبلیغ، استفاده از هدایای تبلیغاتی و به خصوص استفاده از ساعت دیواری است.