ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت مدیریتی ایستاده Z4534

6,325,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری تبلیغاتی Z6060

2,827,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری تبلیغاتی Z5311GN

2,710,400 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5310QN

2,516,800 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5137

2,299,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5374

2,241,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5306QA

2,117,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6439

1,866,700 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری تبلیغاتی Z6415

1,771,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6418

1,581,800 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6135

1,501,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5020GN

1,347,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5233

1,265,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5217

1,265,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5218

1,246,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5124

1,240,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5250

1,069,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5001

764,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5166N

746,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5196N

746,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5196

696,300 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5166

696,300 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5186

500,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5179

493,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5164

493,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5169

493,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5181

493,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5212

490,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5180

480,700 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5178

480,700 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5175

455,400 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5111C

451,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5119

451,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5173

443,300 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5174

443,300 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5176

443,300 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5118

436,700 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5111

404,800 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194C2

386,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5131

367,400 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5185

367,400 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5184

367,400 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5167C

342,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5126

341,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5198

341,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5177N

329,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194S

329,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194W

329,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194V

328,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157L

316,800 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5194B

316,800 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5123A

291,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194A

278,300 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5191

266,200 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5192

266,200 تومان

ساعت تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5195B

259,600 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5195A

259,600 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157U

247,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157Q

247,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157T

247,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157R

247,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157S

247,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5157W

247,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157N

247,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157V

247,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5163A

241,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5123B

240,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5167

237,600 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5140

227,700 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5177

222,200 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5130

222,200 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5161

214,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5163B

208,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157

178,750 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6431

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5117

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6427

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6101

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5199LN

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6211

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5186LN

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5166C2

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5138QN

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5138

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5138Q

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5183

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5139

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5136A

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5154B

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5133

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5155

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157D

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5156

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157E

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5195D

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5163D

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5158E

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5134

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5158

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5129

ساعت‌ دیواری تبلیغاتی

ساعت به معنی زمان است. همه ما با زمان سرو کار داریم و مطابق با زمانی که در اختیار داریم برنامه ریزی می کنیم، برای همین دادن یک هدیه تبلیغاتی مانند ساعت سفارشی می تواند بسیار تاثیر گذار باشد پس به این نتیجه میرسیم که چاپ و طرحی  عکس و تبلیغ ساعت دیواری یکی از بهترین شیوه تبلیغات برای برند و لوگوی شرکت ها می باشد. یک ساعت می تواند در تبلیغات برند ما بسیار مفید و موثر باشد زیرا در هر خانه و فروشگاه و مغازه و آموزشگاهی در هر مکان حتما یک ساعت دیواری وجود دارد و هدیه دادن یک ساعت سفارشی دیواری می تواند همیشه به عنوان یک تابلوی تبلیغاتی جلوی دید مخاطبتان شما باشد و با ثبت برند خود بر روی این محصول میتوانید در ذهن مخاطبان خود ماندگار شوید.

این محصول دیواری یکی از روش های تبلیغاتی است که برای تبلیغات نسبت به دیگر هدایای تبلیغاتی در زمینه فروش و کاربرد موثرتر است.

ساعت تبلیغاتی برعکس دیگر روش های تبلیغ با یک بار هزینه کردن، می تواند در مدت زمان طولانی نام و نشان برند تولید یا خدمات شما را در معرض دید مشتریان قرار میدهد و متناسب با کیفیت ساعت ماندگارترین و با دوام ترین هدیه تبلیغاتی برای شما میباشد. ساعت دیواری توسط افراد مختلف به خصوص در اماکن عمومی دیده می شود.

اگر این اقلام جذاب باشد و نام و نشان برند طوری در ساعت حک شده باشد که در ذهن بیننده ماندگار شود، دیده شدن در طول روز به راحتی برند را در ذهن بیننده همیشگی میکند. اگر برای کسب و کار خود به دنبال روش پر بازده تبلیغ هستید، قطعا استفاده از این کالا یکی از روش های تبلیغاتی موثر میباشد.

ساعت دیواری تبلیغاتی ارزان

مهم ترین کاری که ساعت دیواری تبلیغاتی ارزان انجام می دهد نشان دادن زمان است اما این تنها کاربرد این محصولات نیست. این محصولات مانند تابلو هایی چشم نواز روی دیواری نصب میشود، البته با فرق این که تابلو هایی هستند ضروری برای هر خانه و هر فضایی که باید مناسب با آن فضا انتخاب شوند. زیبایی این لوازم هم از نظر تکنیکی و مهندسی و هم از لحاظ طراحی دکوراسیون به کار رفته است، مهم هستند.

جنس بدنه ساعت های دیواری

پلاستیک، چوب، فلز و حتی ترکیبی از سه نوع می باشد. کیفیت بالای موتور این اقلام در مجموعه جوپنزا دوام و ماندگاری این هدیه تبلیعانی را بالا برده است.

مزایای استفاده از ساعت دیواری

ارائه ساعت در مقایسه با دیگر روش‌ها، مانند تبلیغ در بیلبوردهای شهری هزینه کمتری دارد، اما نتیجه به احتمال زیاد خیلی قابل قبول میباشد. استفاده از هدایای تبلیغاتی مزایای زیادی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به شناساندن برند، دسترسی به محدوده نفوذ گسترده با صرف هزینه کم، جایگزینی به جای کارت تبلیغاتی، همواره در معرض دید مشتری قرار گرفتن و توان بازاریابی قدرتمند هم از دیگر مزایای استفاده از هدایای تبلیغاتی است.

انتخاب مناسب هدیه در جذب مشتری چقدر اهمیت دارد

وقتی حرف از تبلیغ ارزان می‌شود، بسیاری از افراد پخش تراکت به ذهن‌ شان می‌رسد. ممکن است چاپ تراکت هزینه کمتری نسبت به هدیه تبلیغاتی داشته باشد، اما ضعف‌ هایی هم دارد.
بسیاری از مردم در خوش بینانه‌ ترین حالت پس از دریافت تراکت، آن را به نزدیک‌ترین سطل زباله می‌ اندازند؛ دیگران هم چند قدم آن طرف‌ تر، تراکت‌ ها را دور میریزنر و در پایان، هزینه‌ای که شما برای تبلیغ پرداخت می‌ کنید، به جوب انداخته شده است.
اما هدیه‌ های تبلیغاتی که در زندگی روزمره کاربرد دارد، می‌تواند گزینه مناسبی برای تبلیغ شرکت شما و انتقال پیام کسب و کارتان به مردم باشد. هدیه‌ ای که کاربرد و کیفیت خوبی داشته باشد، نشان‌ دهنده کلاس کاری شما و اعتبار شرکت‌ شما است. پس باید در انتخاب نوع هدیه و حتی طرح آن کمی دقت کرد.

چاپ سیلک بر روی ساعت تبلیغاتی چه موقع و چگونه صورت میگیرد

در چاپ سیلک معمولا رنگ ها به صورت جدا برروی ساعت چاپ می شود از این چاپ معمولا در مواردی که مشتری بخواهد تک نوشته و یا لوگوی خود را برروی ساعت چاپ کند استفاده میکنند. در چاپ سیلک به ازای هر رنگ یک شابلون لازم است.

چاپ ساعت دیواری

ساعت‌ ها را می توان یکی از هدایای تبلیغاتی با ارزش و پر کاربرد حساب کرد. ساعت های ارزان از موتور های چینی و محصولات با کیفیت از موتور های تایوان و چین ساخته شده اند. چاپ روی ساعت دیوار یبیشتر بصورت چاپ دیجیتال روی ساعت تبلیغاتی و چاپ سیلک اسکرین روی ساعت دیواری انجام می گیرد. قیمت ساعت‌ های دیواری در بازار نسبت به موتور ساعت ارزان تبلیغاتی دیواری و کیفیت چاپ روی ساعت دیواری و شرکت سازنده ساعت تبلیغاتی دیواری فرق میکند.

قیمت ساعت تبلیغاتی دیواری

همان طور که گفتیم پر بازدید ترین هدیه تبلیغاتی، ساعت است. قطعا در طول روز ساعت یا ساعت های دیواری تبلیغاتی را در اطراف خود دیده ایم. تبلیغات در متن و حاشیه ساعت های دیواری به چشم می خورد که در ابعاد و اندازه های متفاوت برای تبلیغ به صورت فراگیری در همه جا وجود دارند.
اکثرصفحه ساعت های تبلیغاتی دیواری کاملا سفید هستند و با رنگ های تیره نام و نشان برند بر روی آن چاپ می شود در نتیجه قیمت ساعت تبلیغاتی دیواری با توجه به این موارد متفاوت می باشد. طرح ساعت متناسب با سلیقه مشتری میبلشد و به تعداد زیادی طرح های جذاب و مشتری پسند هم در مجموعه جوپنزا وجود دارد .

فروش عمده ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت به عنوان یک هدیه بسیار کاربردی معرفی میشود. ساعت های تبلیغاتی در ابعاد و اندازه های مختلفی تولید و به بازار ارائه میشوند و برای تبلیغات بر روی این کالاها میتوان از بخش های صفحه اصلی ساعت و یا در صورت نیاز از قسمت های بدنه ساعت دیواری استفاده کرد. صفحه ساعت به صورت کاملا سفید و بدون چاپ می باشد که به سلیقه مشتری طراحی می شود و قابلیت چاپ های چند رنگ و یا رنگی افست را دارد. موتور ساعت در سه نوع مختلف چپ گرد و راست گرد و روان گرد قابل تولید و ارائه میباشد.

همه شرکت‌ ها مجبور هستند برای ماندن در بازار، با یکدیگر در رقابت و به فروش عمده ساعت دیواری تبلیغاتی بپردازند. هر کسی در زمینه تبلیغات موفق باشد، بازی را برده است. تبلیغات، برگ برنده شرکت‌ ها برای توسعه و رونق کسب و کارشان در این بازی است. تبلیغات در دنیای امروزی، شکل های مختلفی دارد و طیف گسترده‌ ای از فعالیت‌ ها را شامل می‌ شود. یکی از روش‌ های قدیمی و البته موثر تبلیغ، استفاده از هدایای تبلیغاتی و به خصوص استفاده از ساعت دیواری است.

سفارش ساعت دیواری تبلیغاتی

طراحان شرکت جوپنزا حرفه خاصی در ساخت انواع ساعت های تبلیغاتی به خصوص ساعت های دیواری دارند. شما می توانید با ارائه نام و نشان تولیدات خود ساعت دیواری را به صورت سفارشی با کیفیت بالا و قیمت قابل قبول داشته باشید.
ساعت دیواری تبلیغاتی به دلیل قرار گرفتن بر روی دیوار در واقع یک نوع تابلوی تبلیغاتی به شمار میرود، مدل های ساعت دیواری در شکل های مختلفی مانند مثلثی و چهار ضلعی و گرد به صورت تمام شیشه ای یا قاب دار در بازار ارائه میشود، ساعت های دیواری قابلیت انواع چاپ دیجیتال در داخل صفحه ساعت را دارند، یعنی شما کل صفحه داخل یک ساعت را میتوانید با طرح یا لوگوی خاصی برای خود طراحی کنید.