ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری تبلیغاتی Z6060

1,848,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری تبلیغاتی Z5311GN

1,670,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5137

1,155,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری تبلیغاتی Z6415

1,100,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6427

1,056,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری تبلیغاتی Z6426

1,012,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6101

924,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6431

900,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5124

727,500 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5610

485,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5564

462,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5212

439,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5537

427,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5533

427,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5196N

427,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5166N

404,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5117

396,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5530

392,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5567

385,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5196

381,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5164

370,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5186

370,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5166

358,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5111C

340,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5179

334,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5181

334,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5508

323,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5577

323,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5119

323,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5180

323,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5166C2

319,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5178

317,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5118

311,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5173

307,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5175

306,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5176

306,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5174

297,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z2044G

288,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5529

288,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5507

288,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5199LN

287,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5111

277,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5139

273,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z2044B

265,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z2044S

265,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5126

265,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5198

265,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5185

231,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5184

231,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5186LN

225,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5131

225,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194S

217,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194V

217,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194W

217,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6211

215,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5167C

213,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5194B

200,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5177N

196,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5138QN

195,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5123A

190,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194A

182,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5192

178,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157L

177,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5191

177,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5195A

173,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5138Q

172,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5163B

172,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157U

167,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157Q

167,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157T

167,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157R

167,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157S

167,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5157W

167,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157N

167,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157V

167,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5123B

161,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5167

160,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5169

159,500 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z3598

156,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5177

150,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5140

149,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5161

146,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5130

144,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5138

138,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157

131,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z2043

109,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5158

105,600 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5195D

104,500 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z20329S-BL

99,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5133

99,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5548

98,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z203819S-BR

92,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z203819S-G

92,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5520

80,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5183

79,500 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5553

75,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5518

75,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5519

75,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5536

74,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5532

72,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z20343RL

69,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5158E

69,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5551

68,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5156

50,500 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z32257

41,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z3591

38,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5163D

36,800 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157E

35,700 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z3536

34,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5129

33,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5136A

32,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157D

31,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5154B

28,800 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5587

19,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5155

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5163A

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5134

ساعت‌ تبلیغاتی در مجموعه جوپنزا دارای انواع مختلفی هستند. از جمله ساعت رومیزی و دیواری و مچی می باشند. یکی از ماندگارترین راه های هدایای تبلیغاتی انتخاب این کالا برای ارائه خدمات به مشتریان است، ساعت رومیزی در جلسات، کنفرانس های مختلف، اتاق های اداری و در دیگر شرایط مختلف قابل مشاهده همگان است، به همین دلیل تاثیر زیادی در ذهن مخاطب میگذارد.

این محصولات یکی دیگر از هدایای تبلیغاتی ماندگار می باشد که می تواند زمان زیادی برند شما را به مشتری معرفی کند و برند شما در ذهن مخاطب حک شود. ساعت‌ یکی از لوازمی است که در طور روز خیلی از آن استفاده میشود و برای فهمیدن تایم به آن نگاه میکنند که با وجود داشتن لوگو شما روی آن می تواند برند شما را در ذهن مشتری حک کند.

ساعت تبلیغاتی

ساعت یکی دیگر از هدایای ماندگار می باشد که می تواند زمان زیادی برند شما را به مشتری معرفی کند و برند شما در ذهن مخاطب حک شود. ساعت یکی از لوازمی است که در طور روز خیلی از آن استفاده میشود و برای فهمیدن ساعت به آن نگاه میکنند که با وجود داشتن لوگو شما روی ساعت می تواند برند شما را در ذهن مشتری حک کند.

ساعت تبلیغاتی ارزان

وقتی که شرکت شما هدایای تبلیغاتی با کیفیت بالا به مشتریان می‌دهد، شما هم احساس خوشحالی میکنید و این به خاطر حس خوب هدیه دادن به دیگران می باشد. باید بدانید که هدیه تبلیغاتی فقط یک بار خاص نیستند و می تواند به صورت ادامه دار در ذهن گیرنده هدیه تاثیر بگذارد.

ساعت شیک

ساعت دیواری تبلیغاتی شیک به عنوان یک هدیه کاربردی طراحی و ساخته میشود. ساعت یکی از پرطرفدارترین و بهترین هدایای تبلیغاتی می باشد. اگر کمی به دور و بر خودمون نگاه کنید میفهمید که در اطراف ما حداقل یک ساعت به چشم می خورد که بیشتر هم دارای تبلیغات در متن یا حاشیه هستند.

این محصولات در ابعاد و اندازه های مختلف تولید و عرضه میشوند و برای تبلیغات بر روی این محصول میتوانید از بخش صفحه ساعت و یا در صورت امکان از قسمت بدنه ساعت دیواری هم استفاده کنید.

صفحه این ساعت های شیک به صورت کاملا سفید و بدون چاپ می باشد که به سلیقه مشتری طراحی میشود و قابلیت چاپ های چند رنگ تفکیکی یا چاپ سیلک و یا رنگی افست را دارد.انواع جنس بدنه ساعت می تواند پلاستیکی، فلزی، چوبی و یا ترکیبی از هر سه می باشد.موتور این محصولات هم در سه نوع چپ گرد و راست گرد و روان گرد قابل عرضه و همچنین موتور این ساعت ها ساخت کشورهای چین و تایوان و دارای گارانتی می باشد.

ساعت چوبی تبلیغاتی

ساعت چوبی یکی از مهمترین و با ارزش ترین محصولات میباشد و درواقع نوعی هدایای تبلیغاتی خاص به حساب می آیند که هر انسان برای نظم دادن به کارهای روزانه به آن احتیاج دارد. ساعت چوبی تبلیغاتی از نظر جنبه برندسازی در صدر جدول تبلیغاتی میباشد که با توجه به جنس خاص آن بیشتر شرکت ها می توانند از آن استفاده کنند.

چاپ ساعت تبلیغاتی

با چاپ ساعت های تبلیغاتی که یکی از هدایای تبلیغاتی با ارزش به حساب می آید، می توانید به زندگی خود نظم دهید. قیمت این محصولات رابطه مستقیمی با کیفیت چاپ ساعت دارد، برای مثال چاپ روی ساعت چوبی دیجیتال به وسیله چاپ لیزری انجام میشود و آن را برای مخاطبان شما با برند شما خصوصی سازی میکند

قیمت ساعت تبلیغاتی

بیشتر ساعت های مچی دارای قیمتی مناسب برای هدیه دادن هستند. این محصولات در انواع مختلفی تولید میشود که در افزایش و کاهش قیمت ، نقش بسیار مهمی دارند. توجه کردن به سلیقه مخاطبان، کمک میکند که شرکت های تبلیغاتی در زمینه انتخاب ساعت های تبلیغاتی موفق تر باشند. قیمت برخی از ساعت های مچی در رنجی است که در گروه ساعت های ارزان قرار میگیرند.

سفارش ساعت تبلیغاتی

ساعت با توجه جنس های مختلفی که دارند و همچنین امکانات خاصی که طراحی شده است، دارای انواع مختلفی هستند. چون کاربرد این محصولات بیشتر از کالای دیگر است، طرفداران خاص خود را دارند. انواع این اقلام در رنگ های مختلف هم قابل عرضه می باشد.

معمولاً هدایای تبلیغاتی به گونه ای طراحی میشوند که با سلیقه های مختلف جامعه هماهنگ باشد. کسانی که برای سفارش ساعت تبلیغاتی اقدام می کنند،اکثراً افرادی هستند که زمان برایشان جایگاه مهمی دارد. مدیران، دانشجویان، دانش آموزان، اساتید و معلمان از گروههایی هستند که برای رسیدن به کار و فعالیت های اجتماعی نیاز به دانستن ساعت دارند.

 

مشاوره تلفنی