7,359,000 تومان
7,359,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت مدیریتی ایستاده Z4534

6,325,000 تومان
4,334,000 تومان
4,070,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5567

3,630,000 تومان
2,970,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری تبلیغاتی Z6060

2,827,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری تبلیغاتی Z5311GN

2,464,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5310QN

2,288,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5374

2,241,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5137

2,090,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5306QA

1,925,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6439

1,622,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری تبلیغاتی Z6415

1,540,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6135

1,501,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6418

1,375,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5020GN

1,347,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5233

1,100,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5217

1,100,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5218

1,083,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5124

1,070,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5250

1,069,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی مدیریتی Z6010GW

935,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی مدیریتی Z6010QW

921,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5001

764,500 تومان
729,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی مدیریتی Z6010BW

729,000 تومان
715,000 تومان
715,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5166N

649,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5196N

645,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5564

605,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5166

605,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5196

561,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5533

539,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5610

539,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی مدیریتی Z6011BW

515,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی مدیریتی Z6011WW

515,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z2044G

495,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5212

490,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5537

473,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5530

462,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z2044B

460,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z2044S

460,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5111C

451,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5186

434,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5179

429,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5169

429,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5181

429,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5164

420,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5577

418,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5178

418,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5180

415,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5175

402,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5119

400,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5508

385,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5173

385,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5174

385,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5176

385,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5118

380,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5111

350,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5126

341,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5198

341,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194C2

335,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5529

319,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5507

319,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5131

319,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5184

319,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5185

315,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5167C

297,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5177N

286,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194S

286,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194W

286,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194V

283,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z3598

275,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z2043

275,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157L

275,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5194B

275,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5123A

250,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194A

242,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5191

230,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5192

230,000 تومان

ساعت تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5195B

225,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5195A

225,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5177

217,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157U

214,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157Q

214,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157T

214,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157R

214,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157S

214,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5157W

214,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157N

214,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157V

214,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5163A

209,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5163B

208,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5123B

205,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5167

205,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5140

198,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5130

192,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5161

185,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5548

173,200 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5520

173,200 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5553

161,700 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5518

161,700 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5519

161,700 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157

160,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5551

127,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6431

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z3591

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z32257

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z3536

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z20343RL

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z20329S-BL

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z203819S-BR

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z203819S-G

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5536

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5532

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5587

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5117

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6427

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6101

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5199LN

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6211

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5186LN

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5166C2

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5138QN

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5138

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5138Q

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5183

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5139

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5136A

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5154B

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5133

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5155

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157D

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5156

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157E

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5195D

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5163D

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5158E

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5134

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5158

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5129

ساعت‌ تبلیغاتی در مجموعه جوپنزا دارای انواع مختلفی هستند. از جمله ساعت رومیزی و دیواری و مچی می باشند. یکی از ماندگارترین راه های هدایای تبلیغاتی انتخاب این کالا برای ارائه خدمات به مشتریان است، ساعت رومیزی در جلسات، کنفرانس های مختلف، اتاق های اداری و در دیگر شرایط مختلف قابل مشاهده همگان است، به همین دلیل تاثیر زیادی در ذهن مخاطب میگذارد.

این محصولات یکی دیگر از هدایای تبلیغاتی ماندگار می باشد که می تواند زمان زیادی برند شما را به مشتری معرفی کند و برند شما در ذهن مخاطب حک شود. ساعت‌ یکی از لوازمی است که در طور روز خیلی از آن استفاده میشود و برای فهمیدن تایم به آن نگاه میکنند که با وجود داشتن لوگو شما روی آن می تواند برند شما را در ذهن مشتری حک کند.

ساعت تبلیغاتی

ساعت یکی دیگر از هدایای ماندگار می باشد که می تواند زمان زیادی برند شما را به مشتری معرفی کند و برند شما در ذهن مخاطب حک شود. ساعت یکی از لوازمی است که در طور روز خیلی از آن استفاده میشود و برای فهمیدن ساعت به آن نگاه میکنند که با وجود داشتن لوگو شما روی ساعت می تواند برند شما را در ذهن مشتری حک کند.

ساعت تبلیغاتی ارزان

وقتی که شرکت شما هدایای تبلیغاتی با کیفیت بالا به مشتریان می‌دهد، شما هم احساس خوشحالی میکنید و این به خاطر حس خوب هدیه دادن به دیگران می باشد. باید بدانید که هدیه تبلیغاتی فقط یک بار خاص نیستند و می تواند به صورت ادامه دار در ذهن گیرنده هدیه تاثیر بگذارد.

ساعت شیک

ساعت دیواری تبلیغاتی شیک به عنوان یک هدیه کاربردی طراحی و ساخته میشود. ساعت یکی از پرطرفدارترین و بهترین هدایای تبلیغاتی می باشد. اگر کمی به دور و بر خودمون نگاه کنید میفهمید که در اطراف ما حداقل یک ساعت به چشم می خورد که بیشتر هم دارای تبلیغات در متن یا حاشیه هستند.

این محصولات در ابعاد و اندازه های مختلف تولید و عرضه میشوند و برای تبلیغات بر روی این محصول میتوانید از بخش صفحه ساعت و یا در صورت امکان از قسمت بدنه ساعت دیواری هم استفاده کنید.

صفحه این ساعت های شیک به صورت کاملا سفید و بدون چاپ می باشد که به سلیقه مشتری طراحی میشود و قابلیت چاپ های چند رنگ تفکیکی یا چاپ سیلک و یا رنگی افست را دارد.انواع جنس بدنه ساعت می تواند پلاستیکی، فلزی، چوبی و یا ترکیبی از هر سه می باشد.موتور این محصولات هم در سه نوع چپ گرد و راست گرد و روان گرد قابل عرضه و همچنین موتور این ساعت ها ساخت کشورهای چین و تایوان و دارای گارانتی می باشد.

ساعت چوبی تبلیغاتی

ساعت چوبی یکی از مهمترین و با ارزش ترین محصولات میباشد و درواقع نوعی هدایای تبلیغاتی خاص به حساب می آیند که هر انسان برای نظم دادن به کارهای روزانه به آن احتیاج دارد. ساعت چوبی تبلیغاتی از نظر جنبه برندسازی در صدر جدول تبلیغاتی میباشد که با توجه به جنس خاص آن بیشتر شرکت ها می توانند از آن استفاده کنند.

چاپ ساعت تبلیغاتی

با چاپ ساعت های تبلیغاتی که یکی از هدایای تبلیغاتی با ارزش به حساب می آید، می توانید به زندگی خود نظم دهید. قیمت این محصولات رابطه مستقیمی با کیفیت چاپ ساعت دارد، برای مثال چاپ روی ساعت چوبی دیجیتال به وسیله چاپ لیزری انجام میشود و آن را برای مخاطبان شما با برند شما خصوصی سازی میکند

قیمت ساعت تبلیغاتی

بیشتر ساعت های مچی دارای قیمتی مناسب برای هدیه دادن هستند. این محصولات در انواع مختلفی تولید میشود که در افزایش و کاهش قیمت ، نقش بسیار مهمی دارند. توجه کردن به سلیقه مخاطبان، کمک میکند که شرکت های تبلیغاتی در زمینه انتخاب ساعت های تبلیغاتی موفق تر باشند. قیمت برخی از ساعت های مچی در رنجی است که در گروه ساعت های ارزان قرار میگیرند.

سفارش ساعت تبلیغاتی

ساعت با توجه جنس های مختلفی که دارند و همچنین امکانات خاصی که طراحی شده است، دارای انواع مختلفی هستند. چون کاربرد این محصولات بیشتر از کالای دیگر است، طرفداران خاص خود را دارند. انواع این اقلام در رنگ های مختلف هم قابل عرضه می باشد.

معمولاً هدایای تبلیغاتی به گونه ای طراحی میشوند که با سلیقه های مختلف جامعه هماهنگ باشد. کسانی که برای سفارش ساعت تبلیغاتی اقدام می کنند،اکثراً افرادی هستند که زمان برایشان جایگاه مهمی دارد. مدیران، دانشجویان، دانش آموزان، اساتید و معلمان از گروههایی هستند که برای رسیدن به کار و فعالیت های اجتماعی نیاز به دانستن ساعت دارند.