ساعت‌ تبلیغاتی در مجموعه جوپنزا دارای انواع مختلفی هستند. از جمله ساعت تبلیغاتی رومیزی و دیواری و مچی می باشند. یکی از ماندگارترین راه های هدایای تبلیغاتی انتخاب ساعت برای ارائه خدمات به مشتریان است، ساعت رومیزی در جلسات، کنفرانس های مختلف، اتاق های اداری و در دیگر شرایط مختلف قابل مشاهده همگان است، به همین دلیل تاثیر زیادی در ذهن مخاطب میگذارد.

ساعت‌‌تبلیغاتی یکی دیگر از هدایای تبلیغاتی ماندگار می باشد که می تواند زمان زیادی برند شما را به مشتری معرفی کند و برند شما در ذهن مخاطب حک شود. ساعت‌تبلیغاتی یکی از لوازمی است که در طور روز خیلی از آن استفاده میشود و برای فهمیدن ساعت به آن نگاه میکنند که با وجود داشتن لوگو شما روی ساعت می تواند برند شما را در ذهن مشتری حک کند.

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6427

654,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6101

577,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5124

407,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5117

396,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5567

385,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5166C2

319,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5166N

297,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5137

297,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5199LN

287,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5166

275,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5139

273,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5564

264,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5212

264,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5179

228,800 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5178

228,800 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5186LN

225,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5176

218,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5180

218,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z6211

215,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5610

209,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5174

209,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5175

206,800 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5173

201,300 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5533

198,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5530

198,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5138QN

195,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5186

192,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5119

176,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5138Q

172,500 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5529

165,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5507

165,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5111C

165,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5111

165,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5118

165,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5169

159,500 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5537

154,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5181

154,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z2044B

143,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z2044G

143,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z2044S

143,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5508

138,600 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5138

138,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5131

137,500 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5577

132,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5167

130,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5167C

126,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5164

126,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5177N

125,400 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5185

121,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5184

121,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194V

114,400 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194W

114,400 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5123A

108,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194S

108,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5194B

107,800 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5177

106,700 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5158

105,600 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5195D

104,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5195A

104,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5192

104,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5191

103,400 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5194A

102,300 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z20329S-BL

99,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5126

99,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5198

99,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157L

93,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5123B

93,500 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z203819S-BR

92,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z203819S-G

92,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5140

90,200 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5161

90,200 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157U

88,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157Q

88,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157T

88,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157R

88,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157S

88,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری z5157W

88,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157N

88,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157V

88,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5133

84,700 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5183

79,500 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z3598

79,200 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5130

79,200 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ست رومیزی Z5536

74,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5532

72,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157

71,500 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z20343RL

69,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5158E

69,000 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z2043

62,700 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5520

53,900 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5156

50,500 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5548

46,750 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5518

46,200 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5551

42,900 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z32257

41,000 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5553

40,700 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5519

38,500 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z3591

38,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5163D

36,800 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157E

35,700 تومان

ساعت مچی تبلیغاتی

ساعت مچی Z3536

34,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5129

33,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5136A

32,500 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5157D

31,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5154B

28,800 تومان

ساعت رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی Z5587

19,000 تومان

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری 6431

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری 6426

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری 6060

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری 6415

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری 5311

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری 5135

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5196N

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5196

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5155

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5163B

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5163A

ساعت دیواری تبلیغاتی

ساعت دیواری Z5134

ساعت تبلیغاتی چیست ؟

ساعت تبلیغاتی یکی دیگر از هدایای تبلیغاتی ماندگار می باشد که می تواند زمان زیادی برند شما را به مشتری معرفی کند و برند شما در ذهن مخاطب حک شود. ساعت تبلیغاتی یکی از لوازمی است که در طور روز خیلی از آن استفاده میشود و برای فهمیدن ساعت به آن نگاه میکنند که با وجود داشتن لوگو شما روی ساعت می تواند برند شما را در ذهن مشتری حک کند.

ساعت تبلیغاتی ارزان

وقتی که شرکت شما هدایای تبلیغاتی با کیفیت بالا به مشتریان می‌دهد، شما هم احساس خوشحالی میکنید و این به خاطر حس خوب هدیه دادن به دیگران می باشد. باید بدانید که هدیه تبلیغاتی فقط یک بار خاص نیستند و می تواند به صورت ادامه دار در ذهن گیرنده هدیه تاثیر بگذارد.

چرا ساعت تبلیغاتی دیواری هدیه دهید ؟

ساعت دیواری تبلیغاتی به عنوان یک هدیه کاربردی طراحی و ساخته میشود. ساعت تبلیغاتی دیواری یکی از پرطرفدارترین و بهترین هدایای تبلیغاتی می باشد. اگر کمی به دور و بر خودمون نگاه کنید میفهمید که در اطراف ما حداقل یک ساعت دیواری به چشم می خورد که بیشتر هم دارای تبلیغات در متن یا حاشیه هستند.

ساعت های دیواری تبلیغاتی در ابعاد و اندازه های مختلف تولید و عرضه میشوند و برای تبلیغات بر روی این محصول میتوانید از بخش صفحه ساعت و یا در صورت امکان از قسمت بدنه ساعت دیواری هم استفاده کنید.

مشخصات ساعت دیواری تبلیغاتی

صفحه ساعت تبلیغاتی دیواری به صورت کاملا سفید و بدون چاپ می باشد که به سلیقه مشتری طراحی میشود و قابلیت چاپ های چند رنگ تفکیکی یا چاپ سیلک و یا رنگی افست را دارد.

انواع جنس بدنه ساعت دیواری تبلیغات؛ پلاستیکی، فلزی، چوبی و یا ترکیبی از هر سه می باشد.

موتور ساعت دیواری تبلیغاتی در سه نوع چپ گرد و راست گرد و روان گرد قابل عرضه و همچنین موتور این ساعت ها ساخت کشورهای چین و تایوان و دارای گارانتی می باشد.

ساعت ارزان رومیزی تبلیغاتی

ساعت رومیزی تبلیعاتب یکی از مهمترین و با ارزش ترین محصولات تبلیغاتی میباشد و ساعت تبلیغاتی رومیزی درواقع نوعی هدایای تبلیغاتی به حساب می آیند که هر انسان برای نظم دادن به کارهای روزانه به آن احتیاج دارد. ساعت ارزان رومیزی از نظر جنبه تبلیغاتی آن در صدر جدول تبلیغاتی میباشد.

چاپ روی ساعت رومیزی با بهترین کیفیت و کمترین قیمت در مجموعه جوپنزا

ساعت رومیزی تبلیغاتی یکی از هدایای تبلیغاتی با ارزش به حساب می آید که به وسیله آن به زندگی خود نظم میدهید. قیمت ساعت رومیزی ارزان تبلیغاتی رابطه مستقیمی با کیفیت ساعت رومیزی و جنس ساعت رومیزی تبلیغاتی دارد، برای مثال چاپ روی ساعت رومیزی تبلیغاتی چوبی دیجیتال به وسیله چاپ لیزری انجام میشود و ساعت رومیزی تبلیغاتی را برای مخاطبان شما با برند شما خصوصی سازی میکند

معرفی ساعت تبلیغاتی مچی ارزان

بیشتر ساعت های مچی دارای قیمتی مناسب برای هدیه دادن هستند. ساعت های مچی در انواع مختلفی تولید میشود که در افزایش و کاهش قیمت ساعت، نقش بسیار مهمی دارند. توجه کردن به سلیقه مخاطبان، کمک میکند که شرکت های تبلیغاتی در زمینه انتخاب ساعت های تبلیغاتی موفق تر باشند. قیمت برخی از ساعت های مچی در رنجی است که در گروه ساعت های ارزان قرار میگیرند.

انواع ساعت تبلیغاتی مچی ؟

ساعت های مچی با توجه جنس های مختلفی که دارند و همچنین امکانات خاصی که در ساعت طراحی شده است، دارای انواع مختلفی هستند. چون کاربرد ساعت مچی بیشتر از ساعت های دیگر است، طرفداران خاص خود را دارند. انواع ساعت های مچی در رنگ های مختلف هم مشخص میشود.

معمولاً هدایای تبلیغاتی به گونه ای طراحی میشوند که با سلیقه های مختلف جامعه هماهنگ باشد. مخاطبین ساعت مچی اکثراً افرادی هستند که زمان برایشان جایگاه مهمی دارد. مدیران، دانشجویان، دانش آموزان، اساتید و معلمان از گروههایی هستند که برای رسیدن به کار و فعالیتهای اجتماعی نیاز به دانستن ساعت دارند.

ساعت های تبلیغاتی از نوع مچی دارای ویژگی های خاصی هستند که طرفداران خاص خود را دارند. ساعت های مچی جزئی از هدایای تبلیغاتی میباشد که میتواند به عنوان هدیه به مخاطبین خاص خود بدهید.